หน้าหลัก
 

31 กรกฎาคม 2559

 

 

หนังสือราชการ

    ที่ ศธ 04122/ว47  เรื่อง แจ้งให้ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Edudation Management Information System: Emis)

           ที่ ศธ 04122/ว38 เรื่อง แจ้งให้ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-obec)

  

 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558

 

  คำนิยาม

   สภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558

   โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

    ชื่อที่อยู่ ข้อมูลที่ดิน โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

    ข้อมูลศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

    คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

    อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2    

    คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

    ข้อมูลโรงเรียน ดีประจำอำเภอ โรงเรียนดีประจำตำบล 

                             ข้อมุล ณ วันที่ 10  มิถุนายน พ.ศ.2558

  สรุปข้อมูลบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 2558

   สรุปข้อมูล ศูนย์เครียข่าย โรงเรียน นักเรียน อัตรากำลังครูและบุคลากร 2558

    สรุปข้อมูล นักเรียน ครู อัตราส่วนนักเรียน ต่อ ห้องเรียน ครู ปีการศึกษา 2558

   สรุปข้อมูล นักเรียน โรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา แยกอำเภอ ปีการศึกษา  2558

    ข้อมูล ครู นักเรียน ห้องเรียน แยกอำเภอ  แยกศูนย์เครือข่าย 2558

    สรุปข้อมูลครู, นักเรียน แยกชั้น ห้องเรียน แยก 7  ขนาด ปีการศึกษา 2558

     ข้อมูลครู, นักเรียน แยกชั้น ห้องเรียน แยก 7  ขนาด แยกอำเภอ ปีการศึกษา 2558

     สรุปข้อมูลครู  นักเรียน แยกชั้น ห้องเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2558

     ข้อมูลครู  นักเรียน แยกชั้น ห้องเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2558 

    สรุปข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2553-2558

     ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2553-2558  เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2557 และ 2558

     ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน แยกอำเภอ ปีการศึกษา 2558 

              ข้อมูล  ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 

    สรุปข้อมูล นักเรียน ห้องเรียน แยกเพศ แยกตามขนาดโรงเรียน 10 พฤศจิกายน 2557

     ข้อมูลนักเรียน  ห้องเรียน แยกเพศ แยกรายอำเภอ  10 พฤศจิกายน 2557

     ข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน แยเพศ แยก7  ขนาด  10 พฤศจิกายน 2557

     ข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 10 พฤศจิกายน 2557

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

    บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2557 ในระบบ DMC (Data Management Center)

     แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2557

 แบบเก็บข้อมูลทั่วไป สำหรับใช้จัดทำข้อมูล DMC   คู่มือจัดเก็บข้อมูล   

  

 

 
ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต2 : admin@aocroiet2.com
© Copy Right 2005-2010 of Satangnet Studio All Rights Reserved.